Regulamin Promocji

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rabat Dla Nowych Klientów”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Rabat Dla Nowych Klientów”  jest firma Mrugibugi Piotr Mrugalski z siedzibą w Ełku przy ul. Armii Krajowej 22c, NIP: 8481431449
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od 01.09.2022 do 31.12.2022.
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.mrugibugi.com
 4. Udział w promocji jest dobrowolny. 

 

Warunki i zasady udziału w promocji

 1.  Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu 5% na produkty objęte akcją promocyjną. Wartość rabatu zostanie naliczona dla promocyjnych produktów znajdujących się w koszyku.
 2. Aby skorzystać z rabatu należy założyć konto na sklepie www.mrugibugi.com w trakcie trwania promocji, po czym utworzyć nowe zamówienie.
 3. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
 4. Rabat naliczany jest automatycznie po dodaniu produktów do koszyka, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Rabat zostaje przyznany na każde nowo założone konto
 6. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. W przypadku zwrotu towaru objętego niniejszą akcją promocyjną, nastąpi przeliczenie koszyka oraz odliczenie od zwrotu kwoty wynikającej z promocji.
 7. Nie łączy się z innymi bonami i kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym.
 8. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
 9. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminemi nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji w trakcie jej trwania.
 11. Regulaminpromocji dostępny na stronie internetowej www.mrugibugi.com

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Mrugi Bugi Piotr Mrugalski, która ma swoją siedzibę w Ełk przy ul. Armii Krajowej 22c.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.mrugibugi.com, które są dostępne na https://mrugibugi.com/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

Postanowienia końcowe

 1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mrugibugi.com.